Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Colegiul Medicilor Bacau prelucrează datele personale ale membrilor săi în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a legislației ce reglementează exercitarea profesiei de medic, respectiv: Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată; Statutul Colegiului Medicilor din România, Codul de deontologie medicala.

Colegiul Medicilor Bacau prelucrează datele cu caracter personal în mod legitim în scopul:

– profesional al îndeplinirii obligațiilor legale, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul medical, al asigurărilor, precum și de legislația cu aplicabilitate generală;
– de marketing direct și informare, după ce persoana vizată își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

– de a asigura respectarea de către medic a obligațiilor ce îi revin față de pacient și de sănătatea publica;

– de a garanta demnitatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei;

Colectarea datelor.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Colegiul Medicilor Bacau colectează datele furnizate de către medici în mod direct, la momentul înscrierii în colegiu sau la reavizarea anuală a certificatului de membru și ori de câte ori este necesar pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activității profesionale.

Categorii de destinatari către care se pot transmite datele personale:

În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, Colegiul Medicilor Bacau poate comunica aceste date personale către:

– Colegiul Medicilor din Romania;
– Instanțelor de judecată, Ministerului Public sau organelor de poliție.

Orice transmitere de date are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerinţelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor.

Păstrarea datelor personale.

Datele personale vor fi păstrate până la expirarea calității de membru al Colegiul Medicilor Bacau și a termenelor de arhivare, în condițiile reglementate de legislația în vigoare.

Drepturile persoanei vizate.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Legea 190/2018, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date modificată și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european nr. 679/2016, puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la acces: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Colegiul Medicilor Bacau o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), ”persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate”, iar operatorii sunt obligaţi să şteargă datele cu caracter personal.Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, acest drept dă posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la Colegiul Medicilor Bacau, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, e-mail, fax).

Contact

Ne puteti contacta:
• prin e-mail, la adresa: dpo@colegiulmedicilorbacau.ro
• printr-o cerere transmisă prin poștă, la adresa: Str. Vasile Alecsandri nr 2, sc C, ap 3, Bacau
• telefonic, la numărul: 0234.581.910

Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct

Derulăm periodic campanii de informare pentru membrii colegiului cu privire la activitatea și evenimentele organizate, la noutățile legislative, etc. și ne dorim să fiți informați legat de acestea.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea Colegiul Medicilor Bacau, în sens contrar, din partea dumneavoastră.

Cunosc drepturile acordate de Legea 190/2018, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că pot să le exercit printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă la sediul Colegiul Medicilor Bacau.