Comisia Profesional Științifică și Învățământ

Dr. Niță Bogdan

Președinte

Dr. Mîrfu Ofelia

Vicepreședinte coordonator

Dr. Filiman Camelia

Membru

Dr. Anton Ileana Mihaela

Vicepresedinte

Coordonata de:
Dr. Mirfu Ofelia –vicepresedinte Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bacau
Membri:
Dr.Nita Bogdan –presedinte
Dr.Filimon Camelia- membru
Dr.Anton Ileana Mihaela-membru

Comisia Profesional Stiintifica urmareste si controleaza prin activitatea sa indeplinirea obiectivelor profesionale ale membrilor Colegiului Medicilor Bacau ,facilitand accesul acestora la programele de educatie medicala continua ,in scopul cresterii calitatii actului medical in toate unitatile sanitare .

Activitatea comisiei se desfasoara pe urmatoarele directii :
1.educatie medicala continua –EMC
2.concursuri si examene
3.invatamant profesional
4.practica independenta a profesiei de doctor-medic

1.Educatia medicala continua EMC

In temeiul art.414,422 si 439 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,respectiv HG NR.899 /2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman,cu modificarile si completarile ulterioare ,Consiliul National al CMR a adoptat Decizia nr 12 din 29.06.2018 cu urmatoarele prevederi :
Art.4 (1)Educatia medicala continua( EMC)cuprinde totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate medicilor in vederea dobandirii si imbunatatirii nivelului de cunostinte ,abilitati si aptitudini necesare cresterii calitatii asistentei medicale si a nivelului de performanta in domeniul respectiv.
(2)Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare ,denumite credite EMC.
(3)Creditele EMC se acorda prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC.Pentru o ora integrala de activitate de EMC se acorda 1 credit EMC ,in limita a maximum 6 credite EMC pe zi ,indiferent de numarul total de ore al programului .Echivalenta cu creditele europene de educatie medical continua (ECMEC),emise de EACCME este de 1/1,in limita a 6 ore /zi .
(4)CMR acorda credite doar membrilor sai .
(5)Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizatii profesionale,cu exceptia creditelor europene ECMEC emise de EACCME .
(6)Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.
(7)CMR acorda credite unor manifestari stiintifice sau educationale multidisplicinare ,organizate numai de catre furnizorii sai acreditati .

Art.5(1)Medicii aflati in activitate trebuie sa acumuleze un numar de minimum 200 de credite EMC/5ani ,din momentul inscrierii in CMR .
(2)Pentru a respecta principiul continuitatii educatiei medicale ,medicii prevazuti la aliniatul 1)vor cumula minimum 25 de credite EMC/an.
(3)In cazul in care nu se realizeaza numarul minim de credite EMC in termenul prevazut la alin (1),calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspenda pana la realizarea acestuia conform prevederilor legale .
(4)Prelungirea activitatii medicilor pensionari se face in baza dovezii obtinerii unui numar de 40 de credite anual,acumulate in anul anterior .
Art .6(1)Creditele de EMC trebuie sa fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau non-formale preponderant in domeniul de specialitate .
(2)Se admite ca maximum o treime din numarul minim de credite sa fie reprezentata de activitati educationale din alte domenii de specialitate ,inafara specialitatii de baza .
Art.7(1)Membrii CMR au obligatia de a tine evidenta numarului de credite EMC detinut .
(2)Colegiul Medicilor din Romania ,prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale va verifica punctajul acumulat ,urmarind respectarea obligatiilor impuse de art.5 si art.6,in urmatoarele situatii :
a)la avizarea anuala ;
b)cu ocazia judecarii abaterilor disciplinare;
c)la cererea medicului ;
d)la transferul dintr-un colegiu teritorial in altul;
e)ori de cate ori consiliul judetean al colegiului teritorial considera justificat necesar .

Calculul puctajului EMC la cererea medicului va fi facut de catre membrii comisiei profesional -stiintifice a Colegiului Medicilor Bacau pe baza documentelor depuse de catre solicitant ,fizic sau transmise prin posta,curierat sau electronic cu semnatura digitala . Depunerea documentelor se face in copie Xerox,cu mentiunea “conform cu originalul”,data si semnatura solicitantului .
Comisia se va preocupa permanent de informarea medicilor prin afisarea pe site-ul Colegiului Medicilor Bacau sau prin comunicarea pe adresele personale de e-mail ale acestora a tuturor manifestarilor stiintifice creditate . Se impune necesitatea transmiterii de catre furnizorii de credite EMC acreditati de catre CMR (UMF,spitale universitare ,asociatii profesional-stiintifice ,etc) a manifestarilor stiintifice aprobate de catre CMR ,pana la 31 decembrie a anului in curs. Lista acestora se va publica pe site-ul web al CM Bacau.
Comisia profesional –stiintifica va organiza si pe plan local manifestari stiintifice cu spectru curricular extins pe mai multe domenii de specialitate in calitate de furnizor cat si in conlucrare cu alti furnizori de credite EMC acreditati de catre CMR.
In contextul epidemiei actuale cu noul coronavirus am luat act de Decizia nr.55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al CMR care constata imposibilitatea desfasurarii manifestarilor EMC “fata in fata”,acestea suspendandu-se pana cand situatia epidemiologica va permite reluarea acestora.,in conditii de siguranta .
Programele EMCD online pot continua ,in acord cu prevederile Deciziei 12/2018.Pe cale de consecinta se proroga pentru anul 2020 dispozitia din Decizia nr 12/2018 referitoare la obligatia medicilor aflati in activitate de a acumula minimum 25 credite EMC/an si a medicilor pensionari care solicita prelungirea activitatii de a acumula 40 de credite EMC .

2. Concursuri si examene

Se avizeaza publicarea in Viata Medicala scoaterea la concurs a posturilor de medici si functii vacante din unitatile sanitare publice.
Se desemneaza , din randul membrilor CM Bacau , medici care vor face parte din comisiile pentru examene si concursuri, din unitatile sanitare publice, in baza prevederilor statutare (drepturi si obligatii ale membrilor), a art.414, alin.3 din Legea 95/2006 si a Ordinului Ministerului Sanatatii nr.869/2015 .

3.Invatamant profesional

Comisia se va implica in mod direct in colaborarea cu toate institutiile de invatamant superior si de formare profesionala postuniversitara ,dar si cu organisme profesionale acreditate de catre CMR pentru sprijinirea invatamantului medical .

4. Practica independenta profesiei de medic

Comisia Profesional-Stiintifica poate contribui cu propuneri la elaborarea de ghiduri si protocoale de practica medicala ce vor fi inaintate factorilor de decizie.