Autorizarea Medicilor

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE MEMBRU:

Pentru medicii specialisti:

a) formular de înscriere – descarcă de aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
g) certificatul de sănătate tip A5, care sa includa viza medicului psihiatru;
h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege; descarca formular
i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
j) copia dovezii de achitare a taxei de inscriere.
Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), d), i),j) care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.
● Medicii specialisti si rezidenti intr-o alta specialitate, vor depune si copia certificata “conform cu originalul” a Carnetului de rezident, completat, stampilat si vizat la zi.
● Medicii specialisti care au finalizat pregatirea in rezidentiat intr-o alta specialitate dar nu au promovat examenul, vor depune si copia certificata “conform cu originalul” a dovezii de pregatire in rezidentiat.

Pentru medicii rezidenti:

a) formular de înscriere – descarcă de aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) copiacarnetului de medic rezident, completat , ştampilat si vizat la zi;
e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
f) certificatul de sănătate tip A5, care sa includa si viza medicului psihiatru;
g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
i) copia dovezii de achitarea taxei de înscriere.
Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, in original.

Pentru medicii care au finalizat pregatirea in rezidentiat dar nu au promovat examenul:

a) formular de înscriere – descarcă de aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) dovada finalizării pregătirii în rezidenţiat;
e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
f) certificatul de sănătate tip A5, care sa includa si viza medicului psihiatru;
g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
i) copia dovezii privind achitarea taxei de înscriere.
Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la lit. b),d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, in original.

Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină promoţiile ulterioare anului 2005 care nu au fost confirmaţi în rezidenţiat:

a) formular de înscriere – descarcă de aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a facultăţii;
d) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
e) certificatul de sănătate tip A5, care sa include si viza medicului psihiatru;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
g) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
h) copia dovezii privind achitarea taxei de înscriere.
Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la lit. b) şi g) si h), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, in original

Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d)din Legea nr. 95/2006, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului:

a) formular de înscriere – descarcă de aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislaţiei anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
g) certificatul de sănătate tip A5, care sa include si viza medicului psihiatru;
h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
j) copia dovezii privind achitarea taxei de înscriere.
Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), d), i),j) care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, in original.

● În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut mai sus(anterior an 2005) este și medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele de mai sus si copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ștampilat și vizat la zi.
● În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut mai sus(anterior an 2005)a finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele de mai sus si copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidențiat.”
● În cazul în care medicul se prevalează de deținerea uneia dintre calitățile prevăzute de art. 376 alin. (1) lit. c) -g) din Legea nr. 95/2006, este necesar ca la momentul înscrierii, documentele solicitate să fie însoțite de copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deținerii uneia dintre calitățile prevăzute mai sus (medici din alte tari).
● În cazul în care medicul mai deține și alte titluri în domeniul medicinei umane (grad universitar; doctor în științe medicale; master; cercetător științific; formator), pentru a fi menționate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deținerii calităților prevăzute mai sus.
● În cazul în care medicul deține atestate de studii complementare obținute conform legii, pentru a fi menționate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deținerii acestor atestate.

Eliberarea unui nou Certificat de Membru:

În cazul în care medicul îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activităţii medicale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii.
În cazul medicului cu două sau mai multe specialități, întreruperea activității profesionale sau situația de incompatibilitate cu privire la una dintre acestea nu împiedică avizarea, conform legii, pentru celelalte specialități.
În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.
În caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde mențiunea «Duplicat».
În caz de pierdere sau furt, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoțită și de o declarație pe propria răspundere în acest sens a titularului.
În caz de deteriorare, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoțită și de documentul deteriorat, în vederea anulării lui.

AVIZAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condițiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, și se va face pentru specialitatea sau specialitățile în care medicul este confirmat, pe grupe de specialități conform Nomenclatorului de specialități medicale emis de Ministerul Sănătății.

Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfășoară la nivelul colegiului teritorial care a eliberat certificatul, după depunerea următoarelor documente:
a) cererea formulată de titular – descarcă de aici;
b) copia certificată «conform cu originalul» a poliței sau polițelor de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialitățile pentru care solicită avizarea;
c) în cazul medicilor pensionari, se vor depune și certificatul de sănătate și dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educație Medicală Continuă);
d) în cazul medicilor rezidenți, se va depune și copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat, ștampilat și vizat la zi;
e) în cazul absolvenților facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se va depune și copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a rezidențiatului.
Finalizarea procedurii de avizare se concretizează prin eliberarea avizului anual conform prezentei decizii, ca parte componentă a certificatului de membru.”
Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obținute la manifestările educaționale, creditate ca EMC, la care a participat, precum și copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.
Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialitățile și calificările profesionale în care este avizat și numai în intervalul de timp pentru care există viza Colegiului teritorial al C.M.R., interval care va fi de maximum 1 an”.

Registrul Unic al Certificatelor de Membru

La nivelul Colegiului Medicilor din România se înfiinţează Registrul unic al certificatelor de membru.
La înscriere, fiecare membru al Colegiului Medicilor din România va primi un certificat de membru în care se va înscrie codul unic de identificare al titularului.
În vederea eliberării certificatului de membru, documentele vor fi depuse, înregistrate şi verificate de colegiul teritorial, care va introduce datele în sistemul informatic naţional.
După validarea datelor la nivelul Colegiului Medicilor din România se emite certificatul de membru în varianta electronică, care se transmite colegiului teritorial.
Colegiul teritorial va proceda la eliberarea certificatului.
Medicul este obligat să aducă la cunoştinţa colegiului teritorial orice modificări ale datelor/informaţiilor conţinute în formularul de înscriere/cererea de avizare anuală, sub sancţiunea încălcării art. 450 alin. (1)din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru a titularului.
În cazul retragerii calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România cu titlu de sancţiune, titularul are obligaţia remiterii certificatului către colegiul emitent, în vederea anulării.